Forord

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther offentliggjorde 95 teser med kritik af forhold inden for kirken. Det satte gang i den bevægelse, der siden blev kaldt for Reformationen, og som udløste omfattende ændringer af tankegang og samfundsindretning i Nordeuropa. Mange af disse ændringer lå latente i tiden. Luther sagde det højt, som flere før ham havde sagt, men uden at man havde draget konsekvenserne.

Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester har i den anledning valgt at udbyde et projekt til 5. og 6. klassetrin med fokus på Luther og hans tid samt på følgevirkningerne af hans nye udlægning af kristendommen.

Martin Luther er både en meget fremmed middelalderskikkelse, hvis verden ligger os fjernt, og en person, hvis tanker satte sig spor og stadigvæk debatteres.

Det er ikke et ”Luther-jubilæum”, der fejres 2017. Det er ikke Luthers fødselsår, der markeres, men det år – 1517 – hvor hans centrale teologiske synspunkter kom til orde på en måde, der fik afgørende betydning. Det er således de grundlæggende reformatoriske synspunkter og følgerne af dem, som undervisningsprojektet Re:formation – teser, tro og tvivl fokuserer på. Der er derfor meget i Martin Luthers senere teologi og synspunkter i øvrigt, der ikke bringes på banen i denne sammenhæng.

Re:formation – teser, tro og tvivl placerer Martin Luther i hans samtid og udfolder, hvad det var, han ville re-formere, gen-skabe. På baggrund heraf vil eleverne komme til at arbejde med og reflektere over, hvordan og hvorfor Reformationen udviklede sig til en bevægelse, der fortsat præger det danske samfund fx i form af den evangelisk-lutherske folkekirke, der er indskrevet i Danmarks grundlov.

Projektmaterialet består af en undervisningsvejledning, denne hjemmeside (www.re-formation.dk) samt elevbogen, Re:minder.

  • I undervisningsvejledningen finder læreren en konkret undervisningsplan, som man kan vælge at følge, en metodisk vejledning, som beskriver, hvilke tanker, der ligger bag projektets tilrettelæggelse samt fagligt baggrundsmateriale til læreren, der giver supplerende baggrundsviden til projektets fem faser.
  • Hjemmesiden indeholder eller linker til de film, videoklip, PowerPoints, plakater mv. som skal bruges i forløbet. Desuden ligger der forslag til supplerende undervisningsaktiviteter.
  • Elevbogen, Re:minder, indeholder de tekster, billeder og refleksionsspørgsmål mv., som eleverne skal arbejde med.

Projektets formål

Det overordnede formål med projektet er, at eleverne får en forståelse af, hvordan Luthers tanker ændrede kirken og samfundet i 1500-tallet samt at drøfte, hvilken betydning Reformationen har for os i dag.

Titlen på projektet er Re:formation – teser, tro og tvivl. At re-formere betyder at gøre noget på ny eller forme noget på ny. Med projekttitlen lægges derfor op til, at eleverne i dialog med hinanden og det faglige stof opnår en forståelse for sammenhængen mellem Reformationen og vores egen tid.

Se endvidere s. 21- 23 i lærervejledningen for Fælles Mål i fagene kristendomskundskab, historie og dansk.